Algemene voorwaarden Showrooms

Algemene voorwaarden van de Coöperatie Parketmeesters U.A. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de bij de Coöperatie Parketmeesters U.A. aangesloten leden in de Benelux.

A.

De Coöperatie Parketmeesters U.A., gevestigd te Putten - Nederland, behartigt de stoffelijke belangen van haar leden, allen de handel in onder meer harde vloerbedekking uitoefenen.

Ten behoeve van de in- en verkoop van harde vloerbedekking en overige producten, alsmede ten behoeve van het in opdracht van derden verrichten van werkzaamheden, waaronder begrepen aanneming van werk, vervaardiging van goederen, advieswerkzaamheden en overige dienstverlening, heeft de Coöperatie navolgende Algemene Voorwaarden opgesteld voor consumenten.

B.
1. TOEPASSELIJKHEID:

De onderhavige voorwaarden zijn per 01-01-2012 van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van producten, alsmede op de uitvoering daarvan, indien en voorzover wij niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt door ons een exemplaar van deze voorwaarden aan onze opdrachtgever verstrekt.

2. AANBIEDINGEN:

Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een onherroepelijk aanbod hebben gedaan, zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Een aanbod is slechts onherroepelijk, indien wij dit schriftelijk te kennen geven. Tenzij wij daarbij een andere termijn hebben gesteld, staat een aanbod gedurende 14 dagen voor aanvaarding open. Indien een onherroepelijk aanbod binnen de termijn door onze opdrachtgever wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand. Een onherroepelijk aanbod kan door ons worden ingetrokken, voordat het is aanvaard. Eerst nadat wij een opdracht naar aanleiding van een vrijblijvend aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard, zijn wij gebonden. Offertes op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien wij offreren op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad zullen wij in de offerte steeds vermelden dat het aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.

3. PRIJZEN:

Prijzen gelden af producent/leverancier en zijn inclusief BTW. Onze tarieven voor leggen, schuren en overige werkzaamheden zijn inclusief BTW en onkosten. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en eventuele honorarium te verhogen. Indien een levertijd van minder dan 3 maanden is overeengekomen, is de opdrachtgever ingeval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke maatregel.

4. LEVERING:

Levering vindt plaats door het feitelijk ter beschikking stellen van de gekochte vloer of vloerdelen aan de opdrachtgever. Vanaf het moment van levering zijn alle risico’s voor rekening van de opdrachtgever. Tenzij door ons tevoren schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van aflevering, daaronder die van bezorging en verzekering, voor onze rekening. Indien de levering of het leggen van de vloer niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip tengevolge van een feit dat voor rekening van de opdrachtgever blijft, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 12, of voor het leggen van de vloer blijkt dat de ondervloer bij voorbeeld tengevolge van te hoge vochtconcentratie (nog) niet geschikt is om te worden belegd, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs voor de te leveren vloer, dus niet de eventuele legkosten, aan ons te betalen. Wij zullen de vloer alsdan gedurende drie maanden kosteloos ten behoeve van de opdrachtgever opslaan tot het moment van het feitelijk afleveren van de vloer of het leggen van de vloer. Na het verstrijken van de drie maanden kosteloze opslag zijn wij gerechtigd over de daaropvolgende maanden opslagkosten in rekening te brengen. De opslagkosten bedragen € 0,70 per gekochte m2 per maand.

5. TERMIJNEN:

De termijnen, waarbinnen een opdracht zal zijn afgewerkt, zijn bij benadering. De in onze orderbevestiging vermelde datum van levering is bij benadering. Wij zullen vóór het daadwerkelijk afleveren en/of leggen van de vloer en/of het verrichten van werkzaamheden contact opnemen met onze opdrachtgever om de datum en het tijdstip van het afleveren en/of het leggen van de vloer en/of het uitvoeren van werkzaamheden vast te stellen. Wij zijn pas in verzuim, nadat wij door de opdrachtgever in gebreke zijn gesteld en aan ons een redelijke termijn is gegeven om alsnog te presteren.

Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van de opdrachtgever en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichting jegens de opdrachtgever niet nakomen en wij tot leveren bereid en in staat zijn, zijn wij niet in verzuim. Onze opdrachtgever is alsdan verplicht de overeengekomen prijs, exclusief de legkosten, aan ons te betalen. Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van ons en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor onze rekening komen, en wij niet binnen een ons door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog hebben gepresteerd, zijn wij verplicht de door de opdrachtgever tengevolge van ons niet-nakomen na het verstrijken van de door de opdrachtgever aan ons gestelde termijn geleden schade aan onze opdrachtgever te vergoeden. De door ons te vergoeden schade bedraagt maximaal € 115,- per dag.

6. CONFORMITEIT / GARANTIES:

Parket-, planken- en kurkvloeren zijn een natuurproduct, waarin structuur en tekening kunnen verschillen van ten tijde van de verkoop getoonde monsterborden en foto’s. Tengevolge van het afwerken van de vloer, het gebruik van onderhoudsmiddelen en lichtinval, kunnen kleur en structuur van de vloer veranderen c.q. afwijken. Wanneer een parketvloer wordt gespijkerd, zullen de dichtgestopte spijkergaatjes, met name bij een nieuwe vloer, zichtbaar blijven. Met het verkleuren van de vloer tengevolge van lichtinval zullen die spijkergaatjes minder zichtbaar worden. Tijdens of vóór het sluiten van een overeenkomst getoonde monsters, monsterborden of foto’s geven een algemeen beeld van de te leveren vloer. Geringe afwijkingen in kleur en structuur van de te leveren vloer ten opzichte van getoonde monsters zijn mogelijk.

Wij garanderen behoudens afwijking in de eventuele door de producent verleende garanties, gedurende één jaar, dat de door ons geleverde vloeren voldoen aan de eisen, welke bij normaal gebruik aan een vloer van de overeengekomen kwaliteit mogen worden gesteld. Mocht ten gevolge van zichtbare fabricage- of materiaalfouten de vloer of een deel van de vloer niet aan de bovenomschreven eisen voldoen, dan kunnen de betreffende vloerdelen gedurende één jaar na de levering kosteloos worden omgewisseld bij de parketmeester die als leverancier is opgetreden, mits die delen op generlei wijze zijn bewerkt of verwerkt. De bij ons aangesloten parketmeester garandeert de door hem geleverde vloer, al dan niet zelf gelegd, tegen verborgen fabricage- en/of materiaalfouten, die binnen vijf jaar na de levering door de opdrachtgever worden ontdekt, onder de navolgende voorwaarden en condities:

a. De geleverde vloerdelen mogen, voorzover in de leginstructie niet uitdrukkelijk anders bepaald, pas worden uitgepakt, wanneer daadwerkelijk met het leggen wordt begonnen. Tot dat moment dienen de vloerdelen in de originele verpakking te blijven. Houten vloeren, hoe zorgvuldig ook geschaafd, kunnen splinters bevatten. Voor eventuele verwondingen of anderssoortige schade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
b. Het aanbrengen van de geleverde vloerdelen dient te geschieden overeenkomstig de legaanwijzingen, welke door de Parketmeester zijn verstrekt aan de opdrachtgever bij het bestellen van de vloer. Voor schade, die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, alsmede voor schade die is ontstaan tengevolge van het leggen of anderszins verwerken van vloerdelen met zichtbare fabricage- of materiaalfouten kan door de Parketmeester geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
c. Materiaal- en/of fabricagefouten die ten tijde van het leggen van de vloer niet zichtbaar waren en die binnen de garantietermijn aan het licht komenworden door de Parketmeester kosteloos hersteld. De opdrachtgever dient alsdan de betreffende ruimte(s) leeg en ontruimd ter beschikking te stellen zonder enige compensatie van kosten. Slechts indien de Parketmeester op grove wijze in de uitvoering van zijn werkzaamheden is tekortgeschoten dan wel zijn werkzaamheden op grove wijze heeft veronachtzaamd is hij schadeplichtig terzake van het ontruimen en ontruimd houden van de te bewerken ruimte(n) op het werkadres. De bewijslast hiervoor ligt bij de opdrachtgever. De alsdan uit te keren vergoeding is te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag van € 115,00 per dag per werkadres.
d. De Parketmeester garandeert de door hem of van fabriekswege op de vloer aangebrachte lak gedurende één jaar na levering tegen doorslijten.
e. Van de door de Parketmeester gegeven garantie is uitgesloten alle schade die optreedt als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de vloer, een meer dan normale puntbelasting, zoals deze ondermeer door naaldhakken kan worden veroorzaakt, schade als gevolg van overmatig vocht na het leggen en de schade die is ontstaan doordat de door de Parketmeester verstrekte onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd. Door gecontroleerde en verhoogde ventilatie in het stookseizoen is luchtbevochtiging veelal noodzakelijk om de relatieve luchtvochtigheid (R.V.) op het gewenste niveau van 55% te houden om zo naad-scheurvorming door krimp zoveel mogelijk te voorkomen. In het klimaatbeheersingsadvies van de Parketmeester krijgt u alle noodzakelijke informatie daarover.
f. De Parketmeester aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij reparatieopdrachten, schuren en afwerken van gebruikte vloeren daaronder begrepen, welke haar oorsprong vindt in de specifieke eigenschappen van de ter bewerking aangeboden vloer of vloerdelen, indien het ontstaan van die schade redelijkerwijs niet was te voorzien.
g. De opdrachtgever realiseert zich dat het repareren en of vervangen van een parketvloer een ingrijpende gebeurtenis kan zijn waarbij schade kan ontstaan die qua grootte mede afhankeijk is of kan zijn van het specifieke gebruik van de vloer en/of de plaats waar deze is aangebracht, voor deze schadecomponent kan de Parketmeester, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geen aansprakelijkheid aanvaarden en wordt deze aansprakelijkheid dan ook beperkt. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de Parketmeester vrijwaart de opdrachtgever de Parketmeester voor iedere vervolgschade, hoe ook genaamd, die ontstaat of kan ontstaan als gevolg van noodzakelijk geworden herstel of vervanging van de vloer of gedeelten daarvan, zulks tot de hieronder hieronder opgenomen beperking. De Parketmeester is nimmer gehouden tot vergoeding van meer schade dan tot herstel van de opgetreden gebreken en vergoeding van de rechtstreeks ten gevolge van die gebreken door de opdrachtgever geleden schade tot een maximum van € 115,- per dag, dat de Parketmeester met het herstel in gebreke blijft. Ten gevolge van het herstel van de door de Parketmeester geleverde vloerdelen subrogeert de Parketmeester in alle rechten welke de opdrachtgever geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de betreffende vloer.
h. De opdrachtgever is gehouden om binnen 6 weken nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de geleverde vloer niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, daarvan mededeling aan ons te doen op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het ontbrekende, danwel herstel of vervanging van de geleverde niet bewerkte vloerdelen.
i. Elke vordering of elk verweer, gebaseerd op zichtbare of verborgen gebreken verjaart na verloop van twee jaren na het doen van bovenvermelde kennisgeving, ongeacht of wij door de te late kennisgeving al dan niet enig nadeel hebben geleden. Op de opdrachtgever rust het bewijs van tijdige kennisgeving.
j. Geschillen betreffende toepasselijkheid of de uitvoering van de bovenstaande garantiebepalingen dienen te worden voorgelegd aan de Klachtencommissie Parketmeesters of de bevoegde rechter conform artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
k. De gevolgen van eventueel verborgen gebreken aan de oorspronkelijke bouw-en afwerkvloer van het gebouw komen te alle tijde voor rekeing van de opdrachtgever.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over, nadat hij aan al zijn uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende en daarmee samenhangende verplichtingen heeft voldaan, alsmede alle eventueel daarop vallende renten en kosten heeft betaald. De opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip de ons geleverde zaken aan derden in eigendom over te dragen, danwel in pand te geven.

8. ANNULERING:

De opdrachtgever is tot zes weken voor de overeengekomen dag van levering gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende omstandigheden (annuleren). De opdrachtgever is in dat geval gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 15% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof de levering van normaal tot de handelsvoorraad van de parketmeester behorende zaken. De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 25% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof zaken die normaal niet tot de handelsvoorraad van de parketmeester behoren, doch ten behoeve van de opdrachtgever zijn besteld.

9. OVERMACHT:

Indien wij tengevolge van een overmachtstoestand niet in staat zijn de door ons gesloten overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten. Onder overmacht verstaan wij onder andere tekortschieten door derden jegens ons, vervoersproblemen, werkstakingen, (dreigend) oorlogsgeweld, natuurrampen en andere oorzaken, die buiten onze macht liggen en het ons onmogelijk maken een door ons gesloten overeenkomst na te komen. Wij zullen onze opdrachtgever onverwijld na het ontstaan van een overmachtssituatie daarvan in kennis stellen en daarbij aangeven of tengevolge van de overmachtssituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, danwel dat de overmachtssituatie van tijdelijke aard is. Indien door de overmachtssituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, danwel indien een in principe tijdelijke niet-nakoming door overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR ONS VERRICHTE WERKZAAMHEDEN:

Indien in weerwil van het bepaalde in artikel 12 door ons meubelstukken of andere voorwerpen verplaatst dienen te worden met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die tengevolge daarvan ontstaat aan de verplaatste zaken of aan andere zaken of derden, voorzover die schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of onze medewerkers. Ten gevolge van werkzaamheden, zoals onder meer het schuren van vloeren, kunnen lichte beschadigingen optreden. Deze beschadigingen zijn uitsluitend te vermijden indien door onze opdrachtgever voorzorgsmaatregelen worden genomen, bij voorbeeld door het afplakken of verwijderen van plinten, vensterbanken, kachels en radiatoren. Beschadigingen aan zaken die niet door de opdrachtgever zijn afgeplakt of verwijderd of op andere wijze zijn beschermd, worden door ons niet vergoed. Voorzover door ons schade wordt veroorzaakt aan zaken, terwijl onze opdrachtgever deugdelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, zullen wij de door ons veroorzaakte schade vergoeden. Ten gevolge van warmtestraling door warmte geleidende buizen in de ondervloer, zoals aan- en afvoerleidingen van een centrale verwarmingsinstallatie en buizen van vloerverwarmingsinstallaties kan schade ontstaan aan parket-, planken-, kunststof- en kurkvloeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de door ons geleverde vloeren die zijn ontstaan door een hogere temperatuur van het vloeroppervlak dan 28 graden Celsius. Warmte geleidende buizen in de ondervloer dienen derhalve zodanig te zijn geïsoleerd dat het vloeroppervlak niet warmer kan worden dan 28 graden Celsius. Bij het toepassen van vloerkoeling moet de doorstroomtemperatuur in de vloerleidingen minimaal 18 graden bedragen en tevens dient er altijd een dauwpunt aanwezig te zijn.

11. BETALING:

Tenzij anders overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze contant bij de levering. Bij het leveren van een vloer zijn wij gerechtigd 75% betaling te verlangen bij het leveren van de goederen en het restant bedrag contant oplevering. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van het verlangde voorschot, zijn wij gerechtigd verdere uitvoering van leveringen, danwel werkzaamheden op te schorten, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen op het moment van levering, betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim en zijn wij gerechtigd hem een rente van 15% per jaar in rekening te brengen voor elke week, danwel gedeelte van een week dat hij nalatig zal blijven met betaling. Bovendien zijn wij gerechtigd, indien wij kosten moeten maken om tot incasso te geraken, het verschuldigde te verhogen met 15% ter vergoeding van deze kosten, en doch met een minimum van € 115,- inclusief BTW. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van geconstateerde gebreken. De opdrachtgever is echter wel gerechtigd en ook gehouden om het deel van het nog te betalen bedrag, voorzover in verhouding tot de door de opdrachtgever gestelde gebreken, dat de opdrachtgever niet wenst te betalen aan de betrokken Parketmeester in depot te storten onder de Stichting Garantiefonds Parket-, Kunststof- en Kurkvloeren totdat door de Klachtencommissie Parketmeesters en/of de rechter een uitspraak is gedaan.

12. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is gehouden om tijdig de door ons aan hem verstrekte instructies uit te voeren met betrekking tot het gereed maken van de ondervloer, het eventueel ontruimen van de ruimtes, waarin de vloeren dienen te worden gelegd, en met betrekking tot andere handelingen die de opdrachtgever dient uit te voeren om de aflevering en het leggen van de vloeren en/of het uitvoeren van de werkzaamheden niet onnodig te vertragen.

Het niet opvolgen van de instructies geeft ons het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, onder gehoudenheid de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen alsnog de instructies uit te voeren. Indien wij genoodzaakt zijn om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tengevolge van een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever dient te blijven, is de opdrachtgever gehouden terstond de overeengekomen prijs aan ons te betalen. Indien ten gevolge van het niet, danwel niet behoorlijk, danwel niet tijdig uitvoeren van de door ons verstrekte instructies een zodanige vertraging optreedt dat wij niet in staat zijn om binnen de gemaakte planning alsnog de werkzaamheden uit te voeren, dan zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten voor een periode van acht dagen, onverminderd ons recht op volledige vergoeding door de opdrachtgever van de dientengevolge door ons geleden of te lijden schade.

13. GESCHILLEN EN KLACHTENREGELING:

Alle geschillen of klachten van een opdrachtgever die voortvloeien uit de door een lid van ons met een klager gesloten overeenkomst dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de Klachtencommissie Parketmeesters, indien dit schriftelijk door ons of ons betreffende lid aan de klager is meegedeeld.

Binnen 5 weken nadat door ons of desbetreffende lid schriftelijk op dit beding een beroep is gedaan, kan de klager zich evenwel wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter.

Teneinde ontvankelijk te zijn in zijn klacht dient de klager zijn klacht binnen zes weken na het ontstaan schriftelijk in te dienen bij het lid waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten. Hij dient daarin zijn klacht duidelijk te omschrijven en ons lid te verzoeken hetgeen waarover geklaagd wordt te herstellen.

Onze leden zijn gehouden binnen zes weken na het indienen van de schriftelijke klacht aan de klager hun standpunt schriftelijk mede te delen en eventueel aan de klager een schriftelijk voorstel tot oplossing van de klacht te doen.

Indien de klager zich niet kan verenigen met het door ons lid ingenomen standpunt (een uitblijven van een reactie daaronder begrepen) of het door ons lid gedane voorstel dient hij binnen drie maanden na het indienen van de schriftelijke klacht bij ons lid zijn klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie Parketmeesters door schriftelijke indiening van de klacht bij het secretariaat van de Coöperatie Parketmeesters U.A., Postbus 55, 3880 AB Putten.

De klager die een klacht ter behandeling voor wenst te leggen aan de Klachtencommissie Parketmeesters dient een bedrag van € 150,= als voorschot op de behandelingskosten te betalen. Indien de klager door de Klachtencommissie Parketmeesters in het gelijk wordt gesteld dan ontvangt hij het door hem betaalde voorschot terug. Het voorschot van € 150,= is tevens het maximale bedrag dat een klager aan behandelingskosten verschuldigd is als hij niet in het gelijk wordt gesteld.

Het secretariaat van de Coöperatie Parketmeesters U.A. bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager en de Parketmeester met wie de klager een overeenkomst heeft gesloten. De klager ontvangt van het secretariaat een schriftelijk overzicht van de klachten- en de geschillenprocedure. De klager ontvangt tevens van het secretariaat een klachtenvragenformulier welke deze volledig ingevuld dient te retourneren.

Ons lid is gehouden binnen 14 dagen na de ontvangst van de bevestiging van het secretariaat alle relevante gegevens ten behoeve van de Klachtencommissie aan het secretariaat te zenden.

Teneinde ontvankelijk te zijn in zijn klacht dient de klager voorts zijn financiële verplichtingen jegens ons lid te hebben voldaan of voor zover hij daaraan nog niet heeft voldaan, dient klager het bedrag van zijn financiële verplichtingen in depot te hebben gestort onder de Stichting Parket-, Kunststof- en Kurkvloeren. Verwezen wordt ook naar art. 13 c onder j.

Het secretariaat van de Coöperatie Parketmeesters U.A. verzendt de klacht met de ontvangen gegevens aan een onafhankelijk deskundige, die binnen zes weken na het indienen van de klacht een bezoek brengt aan de klager en een rapport uitbrengt aan de Klachtencommissie Parketmeesters.

Indien naar het oordeel van de Klachtencommissie Parketmeesters de klacht zich daarvoor leent zal zij een onafhankelijk deskundige, als bedoeld in de vorige alinea, aanwijzen, tevens mediator, die het geschil middels mediation conform het reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam op een door de mediator vast te stellen locatie zal trachten te beslechten.

Indien geen mediatieve oplossing wordt bereikt zal de klacht op basis van de alsdan bestaande stukken, uitgezonderd het verslag van de mediation, inhoudelijk en ter beoordeling ter kennis worden gebracht van de Klachtencommissie Parketmeesters. Deze bestaat uit een aangewezen onafhankelijk deskundige, niet zijnde de mediator, een vertegenwoordiger van de fabrikant van het parket en een Parketmeester, lid van de Coöperatie Parketmeesters U.A. niet zijnde het lid Parketmeester tegen wie de klacht zich richt.

De klager ontvangt binnen negen weken na het indienen van de klacht schriftelijk bericht dat de klacht is toegewezen of dat er binnen zes weken na verzending van dat bericht een zitting volgt waarop de klager zijn klacht kan (doen) toelichten en de Parketmeester tegen wie de klacht zich richt verweer kan (doen) voeren.

Binnen vier weken na de zitting ontvangt de klager schriftelijk bericht van de beslissing van de Klachtencommissie.
De uitspraak van de Klachtencommissie is voor de Parketmeester bindend.

Voor de uitvoering van de eventueel uit de beslissing van de Klachtencommissie voortvloeiende werkzaamheden, dient de klager de ruimtes waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht leeg en ontruimd ter beschikking te stellen.

De klager heeft uitsluitend recht op vergoeding van eventueel daaruit voor hem voortvloeiende kosten, indien de Parketmeester toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen tot het verrichten van de, op grond van de beslissing van de Klachtencommissie vereiste werkzaamheden. De alsdan eventueel uit te keren vergoeding bedraagt maximaal € 115,= per dag.
De Klachtencommissie Parketmeesters zal de klacht afwijzen indien naar haar oordeel het schriftelijk door de Parketmeester aan de klager gedane voorstel, als bedoeld in de vierde alinea van dit artikel, juist is.
gegeven beslissing voor beide partijen bindend.
Indien de klager zich niet kan verenigen met de beslissing van de Klachtencommissie Parketmeesters dan dient hij zich binnen twee maanden na de verzenddatum van de beslissing te wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter die rechtspreekt naar Nederlands recht. Doet hij dit niet dan is de gegeven beslissing voor beide partijen bindend.

C.
STICHTING GARANTIEFONDS PARKET-, KUNSTSTOF EN KURKVLOEREN: a. Er is een Stichting Garantiefonds Parket-, Kunststof- en Kurkvloeren, gevestigd te Ede, die in opdracht van de Coöperatie Parketmeesters U.A., gevestigd te Putten, de daartoe door voornoemde Coöperatie aan deze Stichting overgedragen gelden beheert.
b. De Stichting heeft met de Coöperatie Parketmeesters U.A. een overeenkomst gesloten, krachtens welke de Stichting gehouden is om in opdracht van de Coöperatie Parketmeesters U.A. te garanderen dat uitspraken van de Klachtencommissie Parketmeesters en/of de rechter worden nagekomen bij langdurige of blijvende betalingsonmacht van een bij de Coöperatie aangesloten Parketmeester.
c. De verplichting tot uitkering ontstaat eerst, indien het betreffende lid van de Coöperatie Parketmeesters U.A. op basis van een uitspraak krachtens de klachtenregeling verkregen, danwel in kracht van gewijsde gegaan vonnis, gehouden is de geclaimde schade te herstellen of te vergoeden en het lid ten gevolge van langdurige of blijvende betalingsonmacht niet in staat is tot betaling van de schade, danwel gedurende drie maanden na die uitspraak weigert de schade te betalen.
d. De Stichting dient bij het beoordelen van de schadeclaim de onderhavige Algemene Voorwaarden in acht te nemen en ten volle te respecteren. Schadeclaims kunnen worden ingediend bij de Stichting Garantiefonds Parket-, Kunststof- en Kurkvloeren, postbus 710, 6710 BS, gevestigd te Ede. De Stichting kan per schadeclaim nimmer meer uitbetalen dan de gefactureerde waarde van de geleverde vloer. De opdrachtgever is gehouden om middels een schrijven aan boven vermeld adres aan de Stichting kenbaar te maken een claim te willen indienen onder opgave van redenen, het bedrag waarop aanspraak wordt gemaakt en met overlegging van het vonnis of de bindende uitspraak waaruit de claim voortvloeit. De opdrachtgever dient voorts aan te tonen dat het lid in gebreke is gebleven de schade te herstellen of de schade te betalen waartoe hij is veroordeeld. Indien de claim voortvloeit uit blijvende betalingsonmacht van het lid en de claim door het betreffende lid is erkend, zal de Stichting binnen 8 dagen na een daartoe strekkend besluit van haar bestuur tot uitkering van het schadebedrag overgaan. Langdurige betalingsonmacht is een betalingsonmacht die langer duurt dan drie maanden na erkenning, danwel vaststelling in rechte met gezag van gewijsde, van een schadeclaim.
e. De verplichting tot uitkering door de Stichting omvat de vergoeding van de schade welke door de opdrachtgever is geleden ten gevolge van toerekenbaar tekortschieten van het in betalingsonmacht verkerende of weigerachtige lid bij de uitvoering van de overeenkomst tot het totale factuurbedrag.
f. De Stichting Garantiefonds Parket-, Kunststof- en Kurkvloeren subrogeert door de overname van de door het tekort schietende lid gesloten overeenkomst, alsmede door uitbetaling van de door een opdrachtgever geleden schade in alle rechten welke de opdrachtgever jegens het tekort schietende lid geldend kan en zal kunnen maken.
g. De opdrachtgever wordt geacht met deze subrogatie accoord te gaan door aanvaarding van het betalingsaanbod van de Stichting danwel door aanvaarding van de uitvoering van de overeenkomst door één der andere leden van de Coöperatie Parketmeesters U.A. De Stichting is ten gevolge van de opgemelde subrogatie gerechtigd het door de opdrachtgever reeds aanbetaalde voorschot rechtstreeks te innen bij het tekort schietende lid.
h. De opdrachtgever zal desgewenst op afroep alle medewerking geven om verhaal door de Stichting op het tekort schietende lid mogelijk te maken, danwel te vergemakkelijken.
i. De verplichting tot uitkering van de Stichting omvat tevens de vergoeding van het bedrag dat op grond van een uitspraak van de Klachtencommissie uit de in die zaak door de opdrachtgever gestelde waarborg aan de Parketmeester is voldaan ingeval de burgerlijk rechter oordeelt dat de betaling ten onrechte is geweest en de Parketmeester op eerste vordering niet tot terugbetaling van dat bedrag is overgegaan.